21 days old

Senior Finann Analytik

Bratislava, Bratislavský kraj 811 06
 • Job Code
  247352BR-SK

Introduction
IBM Finance centrum je neoddelitenou sasou spolonosti IBM a zaha vetky krajiny a obchodn oddelenia. Sme povaovan za kovho hra pre spech naej spolonosti a strategickho finannho poradcu pre business. Podporujeme inovatvne myslenie, poskytujeme prleitosti na vzdelvanie a rozvoj. Podporujeme integrciiu do naej organizcie a kladieme vek draz na rozvoj zamestnancov a karirny rast.


Popis pracovnho miesta
IBM Finance centrum je neoddelitenou sasou spolonosti IBM a zaha vetky krajiny a obchodn oddelenia. Sme povaovan za kovho hra pre spech naej spolonosti a strategickho finannho poradcu pre business. Podporujeme inovatvne myslenie, poskytujeme prleitosti na vzdelvanie a rozvoj. Podporujeme integrciiu do naej organizcie a kladieme vek draz na rozvoj zamestnancov a karirny rast.


Npl prce:
 • Plnovanie a kontrola vnosov a nkladov
 • Prprava finannch analz pre dosiahnutie hospodrskych cieov
 • Prprava finannch reportov pre management a podpora business ldrov
 • Podieanie sa na tvorbe finanho plnu a navrhovanie rieen na dosahovanie stanovench cieov
 • Podpora tovnch uzvierok
 • Sledovanie kovch ukazovateov a navrhovanie alternatv a odporan pre business rozhodnutia

Poiadavky a osobnostn predpoklady:
 • Min. 3 roky sksenost v oblasti financi (controlling, reporting, business intelligence), sksenos z medzinrodnej spolonosti je vhodou
 • Vysokokolsk vzdelanie ekonomickho zamerania
 • Plynul anglitina
 • Sksenosti s pokroilmi funkciami MS Excel, sksenos s SQL vhodou
 • Siln logick a analytick schopnosti, vborn komunikan, organizan a prezentan schopnosti, tmov hr, proaktvny prstup
Ak benefity ponkame:

FINANCIE
 • Platov ohodnotie od EUR 1.400 brutto / mesane, v zvislosti od relevantnej praxe, rovne jazyka a alch zrunost poda poiadaviek na dan pozciu
  Atraktvne ohodnotenie
 • pecilne IBM zavy
 • Diners club skromn kreditn karta
 • Gastro lstky
 • Prspevok na dchodkov poistenie
 • Bonus za odporuenie novho zamestnanca

OSOBN BENEFITY
 • Flexibiln pracovn as
 • Monos prce z domu (home office)
 • Atraktvny well-being program
 • Tri dni dovolenky navye
 • Atraktvna poloha v meste Tower 115
 • Parkovacie miesta pre aut a bicykle

ZDRAVOTN
 • Skromn zdravotn zariadenie
 • ivotn poistenie
 • Tri dni vona na zotavenie bez lekrskeho potrvdenia (self-recovery)
 • 100% finann kompenzcia poas obdobia prceneschopnosti
TVOJ ROZVOJ
 • Ponuka kvalitnho vzdelvania (extern/intern kurzy a kolenia)
 • Moznos dlhodobej spoluprce a profesionlneho rastu
#HJ19EUVyadovan technick a odborn znalosti
ziadnePreferovan technick a odborn znalosti
ziadne


About Business Unit
-


Your Life @ IBM
-


About IBM
-


Prehlsenie lokcie
For additional information about location requirements, please discuss with the recruiter following submission of your application.


Prehlsenie o rovnosti prleitost
Spolonos IBM sa sna vytvra diverzifikovan prostredie a je hrd, e sa me radi medzi zamestnvateov, ktor podporuj rovnos prleitost. Vetci kvalifikovan uchdzai bud posudzovan bez ohadu na rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie, sexulnu identitu alebo orientciu, nrodnostn pvod, genetick vlohy, zdravotn postihnutie a vek. Spolonos IBM sa tie zaviazala dodriava vetky postupy spravodlivho zamestnvania z hadiska obianskej prslunosti a prisahovalectva.

Categories

Industry

 • Computers Software and Hardware
Posted: 2019-09-28 Expires: 2019-10-28

Featured Jobs

Career News

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Senior Finann Analytik

IBM
Bratislava, Bratislavský kraj 811 06

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast