11 days old

Finann analytik budcich vnosov IBM

Bratislava, Bratislavský kraj 811 06
 • Job Code
  228172BR-SK
Introduction
Known as the 'knowledge behind the numbers', Financial Analysts are considered to be trusted business advisors, working within IBMs business units and geographies, as well as in a myriad of specialized corporate functions. IBM's finance organization is instrumental in driving innovative improvements to global financial processes while providing measurable value to the business.

Your Role and Responsibilities
Sta sa sasou najvieho finannho centra IBM.

IBM finann centrum je neoddelitenou sasou spolonosti IBM a zaha vetky krajiny a obchodn oddelenia. Sme povaovan za kovho hra pre spech naej spolonosti a strategickho finannho poradcu pre business.


Tvoja npl prce:
 • Koordincia reportingu na tdennj bze (novo-podpsan IBM zmluvy), komunikcia s relevantnmi stranami za elom overenia sprvnosti reportovanch dt
 • Reporting a administrcia chybnch dt v systmoch IBM, koordinan activity s tmom zastupujcich zkaznika a operanmi tmami z dvodu opravy takchto dt vrtane manulnych korekci
 • Reporting v slade s internmi smernicami IBM a inmi predpismi
 • Podpora a prprava na certifikciu budcich vnosov, revalidcia dt vrtane ich oprv, podporn innosti pre CFO a kontrolerov
 • Zaistenie sladu innost s KPIs a poiadavkami Business Controls
 • Poskytovanie poradenstva kontrakt kontrolerom

o od Teba oakvame:
 • Dobr komunikan schopnosti schopnos vysvetli intern procesy jednoduchou a zrozumitenou formou
 • Adekvtna prprava a plnovanie vopred pri nronch obdobiach (tvrron uzvierka)
 • Schopnos aplikova smernice IBM v praxi a zaisti, e bud dodran ich pravidl
 • Schopnos neustleho vzdelvania sa v oblasti procesnch zmien a ich nslednej interpretcie internm klientom

Zkladn poiadavky:
 • Vysokokolsk vzdelanie v oblasti financi/tovnctva/manamentu/ekonmie
 • Poadovan znalos anglickho jazyka na plynulej rovni
 • Tmov duch, motivcia pracova vo vysoko-konkurennom medzinrodnom prostred
 • Znalos kontrakt kontrolingu je vhodou
 • Sksenosti s MS Excel
 • Zmysel pre detail

Ak benefity ponkame:

TVOJE FINANCIE
Platove ohodnotie od EUR 1.200 brutto / mesacne, v zavislosti od relevantnej praxe, urovne jazyka a dalsich zrucnosti podla poziadavek na danu poziciu
Atraktvne ohodnotenie
pecilne IBM zavy
Diners club skromn kreditn karta
Gastro lstky
Prspevok na dchodkov poistenie
Bonus za odporuenie novho zamestnanca

OSOBN
Flexibiln pracovn as
Monos prce z domu (home office)
Atraktvny well-being program
Tri dni dovolenky navye
Atraktvna poloha v meste Tower 115
Parkovacie miesta pre aut a bicykle

ZDRAVOTN
Skromn zdravotn zariadenie
ivotn poistenie
Tri dni vona na zotavenie bez lekrskeho potrvdenia (self-recovery)
100% finann kompenzcia poas obdobia prceneschopnosti

TVOJ ROZVOJ
Ponuka kvalitnho vzdelvania (extern/intern kurzy a kolenia)
Moznos dlhodobej spoluprce


Required Professional and Technical Expertise
-

Preferred Professional and Technical Expertise
-

About Business Unit


Your Life @ IBM


About IBM


Location Statement


Being You @ IBM
Spolonos IBM sa sna vytvra diverzifikovan prostredie a je hrd, e sa me radi medzi zamestnvateov, ktor podporuj rovnos prleitost. Vetci kvalifikovan uchdzai bud posudzovan bez ohadu na rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie, sexulnu identitu alebo orientciu, nrodnostn pvod, genetick vlohy, zdravotn postihnutie a vek. Spolonos IBM sa tie zaviazala dodriava vetky postupy spravodlivho zamestnvania z hadiska obianskej prslunosti a prisahovalectva.

Categories

Industry

 • Computers Software and Hardware
Posted: 2019-08-10 Expires: 2019-09-09

Featured Jobs

Career News

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Finann analytik budcich vnosov IBM

IBM
Bratislava, Bratislavský kraj 811 06

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast